Augerborrning

Metoden används för borrning av skyddsrör i finare material såsom lera och sand.

Vi utför augerborrningar från 323 mm-1200 mm med längder upp till ungefär 50 meter. Borrlängden beror på dimension på rör, precisionskrav samt geologi. Metoden är inte styrbar, men avvikelser ner mot 1 % går att uppnå vid gynnsamma förhållanden.

Läs vidare

Augerborrning kran

Augerborrning

Metodbeskrivning

Etableringsytan i anslutning till gropen skall vara utformad så att minst den vänstra långsidan och ytan bakom gropen skall vara tillgänglig för utrustning såsom grävmaskin, rör, augerskruvar. Angreppspunkten skall vara åtkomlig för lastbil, släp och trailers.

En startgrop schaktas upp, storlek beroende på rördimension. De mindre dimensionerna klarar sig med en grop på 4 x 12 med sexmetersrör meter medans de större kräver upp till 4 x 17 meter med tolvmetersrör, djup ca 0,3 – 0,7 meter under vattengång på röret. Botten ska vara av fast material, makadam eller gjuten betong, och i samma lutning som borrlinjen. Mothåll I bakkant krävs och dimensioneras efter rördimension, borrlängd och geologi. En rälsbana placeras i gropen, justeras in i rätt riktning och nivå samt förankras mot mothållet. Driv/rotationsenheten monteras längst bak på rälsbanan varpå ett rör med en augerskruv inuti lyfts ner på rälsen och placeras framför rotationsenheten. Augerskruven kopplas ihop med rotationsenheten, efter att höjd och riktning kontrollerats påbörjas rördrivningen. Rören kan vid behov smörjas med bentonit för att sänka friktionen och med det även tryckkraften.
Röret trycks in i marken samtidigt som schaktmassorna skruvas in i röret och bak till startgropen där de faller ut på vänster sida av rälsbanan och sedan lyfts upp med grävmaskin. När en rörsektion är inborrad i marken så kopplas skruven loss och drivenheten backas längs rälsen. Ett nytt rör med skruv i lyfts ner på rälsen, skruvarna kopplas samman i framkant, stålrören svetsas ihop, skruven kopplas ihop med rotationsenheten och sedan borras/trycks rörsektionen ut i marken. Dessa moment upprepas tills det att rörfronten borrats fram till mottagningsgropen. Augerskruvarna backas hem samtidigt som röret töms på schaktmassor. Efter avslutad rördrivning mäts och dokumenteras rörändarna varpå avetablering initieras.

Metodspecifikatoner
AnvändningsområdeVA – självfallsledning och tryckledning, el, fiber, gas och fjärrvärme/kyla
GeoteknikSand, grus och lera
Dimension323 mm – 1200 mm
LängdUpp till 75 meter
RörmaterialStål, betong och GRP

 

  • bab-augerborrning