Sydvästlänken

SydVästlänken är Sveriges absolut största investeringsprojekt för det svenska stamnätet. Länken består av två grenar som binds samman i Barkeryd strax norr om Nässjö, en växelströmsledning från Hallsberg och en likströmsförbindelse till Hurva i Skåne.

Vi har fått i uppdrag att som underentreprenör till Skanska utföra all schaktfri förläggning för Sysvästlänken. Vår del i denna satsning omfattar ca 25 000 meter styrd borrning samt ca 7000 meter hammarborrning. Vi har även hand om schakt, stumsvetsning av rören, invändig vulstborttagning, avstängningar m.m. så det är ett totalåtagande gällande den schaktfria biten.

Den styrda borrningen utförs främst med en DW AT4020 samt en DW JT100. Vid de fall där vi har längre AT-borrningar har vi även tagit in vår DW AT100 som är nordens största rigg för styrd ATborrning. Borrningarna utförs framförallt under vägar och åar, men långa bitar ligger även där det är torv. Utifrån de torvmodeller som geoteknikerna har tagit fram väljer man sedan att borra de sträckor där man ser att torven är tillräckligt djup och man kan ta sig fram med styrd borrning. Detta underlättar väldigt mycket för schaktentreprenören som annars hade haft stora svårigheter och höga kostnader med att ta sig fram och schakta i detta lösa material.

Hammarborrning sker främst under vägar och järnvägar. Vi räknar med att ha ca ett års produktion i ett kontinuerligt tempo med en av våra riggar. Sydvästlänken är ett krävande projekt med stor precision i ledningarnas läge och separation.

Det är också resurskrävande från tid till tid då kabelinstallationen styr borrningarnas utförandetid helt, emellanåt har vi haft 4-5 riggar sysselsatta i projektet, 4 lastbilar, 2 grävmaskiner samt 2 enheter för stumsvetsningen.

Fakta

 

  • Beställare: Skanska
  • Omfattning: 25 000 meter styrd borrning samt 7 000 m hammarborrning