Styrd AT-borrning med rullborrkrona

Spårväg mellan Lund C och ESS, en stor satsning för framtiden!

Lund är en attraktiv kommun att bo och arbeta i och växer ständigt. Fler och fler flyttar dit och det är många som arbetspendlar. Kunskapsstråket, som sträcker sig mellan Lund C och det framtida Brunnshög, hyser hälften av alla arbetsplatser i Lund och är ett av Lunds mest trafikerade stråk. Längs sträckan ska nu det nu byggas spårväg och detta projekt innebär att mycket kablar och ledningar måste flyttas.

Området hyser många företag som är beroende av ett stabilt och effektivt fjärrkylanät och inför byggandet av spårvägen var det nödvändigt att förlägga nya fjärrkylaledningar under E22.an vid Lund norra. Ledningsförläggning under en motorväg kräver oftast ett schaktfritt utförande och här beslutades att nyttja Styrd borrning.

Styrd AT-borrning med rullborrkrona

BAB Rörtryckning AB fick uppdraget att med Styrd borrning borra 3 parallella sträckor under motorvägen med en längd av 180m vardera. Ett komplett åtagende för alla arbetena från provgropar, borrning, inkoppling och återställning utfördes som en utförandeentrprenad. Borrningsarbetena avsåg två 400mm rör för fjärrkyla samt ett 200mm rör för kablar. Rören skulle djupt ner under vägbanan och borrmetoden fick kort efter start, avbrytas och ersättas med Styrd AT-borrning istället då geologin var för tuff på det aktuella djupet. De tre borrpiloterna borrades fram och därefter rymdes pilothålen upp i flera steg innan de slutligen nådde 650mm så att rören kunde installeras. Borrmudden recyklades under hela arbetet för att minimera miljöpåverkan i projektet.

Totalåtagande

Efter att alla rören installerats i marken så hanterade vi även arbetena med mediarören, svetsning, inkoppling och driftssättning. Inkopplingen på de befintliga ledningarna fick utföras under korta pass på helgerna då belastningen på nätet är aningen mindre.

Slutligen återställde vi området med gräs, asfalt osv.

Fakta

Entreprenadform: Utförandeentreprenad åt Kraftringen Energi AB

Byggherre: Kraftringen Energi AB

Geologiska förutsättningar: Lermorän, väldigt hård med inslag av flinta på djupet.

Vårt arbete bestod av:

Styrd AT-borrning med rullborrkrona, 400mm Pe-rör, 180 + 180 meter.

Inlansering av 1st 250mm + 1st 50mm Pe-rör invändigt i vardera 400 rör.

Styrd AT-borrning med rullborrkrona, 200mm Pe-rör, 180m.

Stumsvetsning av alla Pe-rören.

Elmuffsvetsning av böjar, övergångar och inkopplingar.

Anborrningar, blockering, svetsning och isolering av stålrören via UE.

Borrslamshantering med separationsanläggning.

All schakt och återställning.

Relaterade tjänster