Norra Stationsgatan

Fram till 2025 ska Norra Stationsområdet bebyggas och utvecklas till en helt ny del av staden; Hagastaden. Motorväg och järnväg ska överdäckas och här ska byggas 5 000 nya bostäder och 36 000 arbetsplatser. Genom den nya stadsdelen länkas Stockholm samman med Solna och nya Karolinska.

Vi fick frågan att se över möjligheten till schaktfri rörläggning som ett alternativ till traditionell spontad rörläggning. Beslut togs att genomföra provborrningar i ledningens läge. Borrning utfördes i överkant och underkant av tänkt ledningsläge samt provgropar utfördes. Efter granskning av resultatet föreslog BAB microtunneling som metod.

Ledningen som nyanlades har dimensionen 800 mm invändigt. För att klara de förväntade tryckkrafterna valdes ett betongrör för microtunneling. Längden på de olika sträckorna var 150 och 80 meter.

Som startgrop valdes att bygga en sänkbrunn med en diameter på 5 000 mm. Som mottagningsgrop byggdes en sänkbrunn med en diameter på 3 200 mm.

Under ledningsdrivningen passerades träpålar, tegelrester, sten, sand och lera. Detta visar hur väl metoden microtunneling fungerar i blandade massor och hur starkt den står sig ekonomiskt mot den spontade rörläggningen vilket öppnar dörren för nya spännande utmaningar inom segmentet microtunneling.

BAB har sedan 2002 utfört ett flertal microtunneing-projekt i dimensionerna 500 – 2 200 mm.

Fakta

Relaterade tjänster