Heron City 2020

 

Projektsammanfattning/beskrivning:

Detta projekt utfördes i Kungens Kurva strax söder om Stockholm.

I projektet ingår mycket VA med grova ledningar på relativt stora djup. Under den torra perioden i under sommaren 2020 löpte arbetet på i god takt och utan problem, men med höst och kraftiga regn blev det tydligt att ledningsgravarna ligger en bra bit under grundvattennivå. När grundvattnet steg till normala nivåer så blev groparna översvämmade och då inget grundvatten får pumpas utan miljödom så kunde arbetet inte fortskrida. På de sträckor där man tät-spontat kunde man injektera och på så sätt skapa så pass täta gropar att man kunde hålla läns utan påverkan av grundvatten, men på en längre sträcka var det bitvis berg i ledningsnivå och man kunde därför inte sätta tät-spont.

BAB Rörtryckning blev inbjudna för att se på problemet med ett schaktfritt perspektiv. Kriterierna var att man skulle kunna presentera en lösning för att driva två parallella dagvattenledningar, en 1600 och en 1800 med en lutning på 2,3mm/m. Borrningen skulle ske genom fastberg, morän och lera. Hela ledningsträckningen låg under grundvattennivån och borrning samt alla övriga arbeten måste ske utan någon som helst påverkan på grundvattnet. Dessutom önskades en flygande start.

Efter ett inledande möte så presenterades förslag till metod och en kostnadsuppskattning. Då både förslag och budget var av intresse så gick man vidare och tog fram ett mer detaljerat förslag där man även tittade på möjligheterna att faktiskt utnyttja den del av rörgraven som utförts som spontgrop som startgrop för microtunneling.

Det skulle givetvis krävas vissa förberedande arbeten och dessa skulle JM Entreprenad förbereda innan etablering i gropen. Efter att ha utfört en del av dessa förberedande arbeten utfördes en provpumpning. Resultatet var förödande, vatten forsade in i gropen och man fick direkt avsluta provpumpningen. Ett krismöte hölls med BAB som förberett för etablering av microtunnel-utrustningen bara någon vecka senare. Nu misstänkte man att det var flera månaders arbete med injektering innan gropen var möjlig att arbeta från.

Lösningen på denna utmaning var att nyttja en sänkbrunnsform, då gropen redan existerade så kunde man ju inte göra någon regelrätt sänkbrunn men man kunde använda formen för att gjuta en tät konstruktion för att arbeta ifrån. En arbetsordning togs fram där man byggde ihop formen och utförde all armering uppe på marken bredvid gropen för att sedan lyfta ner den i sin helhet och gjuta den under vatten. Formen var 5,3 x 7,3m invändigt med en väggtjocklek på 0,5 m. Färdigarmerad vägde den 24ton så det var inget litet lyft för att få den på plats. En 250 tons mobilkran lyckades dock lyfta ner den säkert och efter det gick undervattensgjutningen helt enligt planerna. Ytterligare en gjutning fick utföras för att säkerställa att man låg på säker nivå över grundvattnet och efter att dykare hjälpt till att lossa form och armera botten så kunde även botten gjutas under vatten.

Det var en spännande stund när kassunen pumpades ur och till allas lättnad kunde man konstatera att man nu hade en helt tät startgrop att börja borra ifrån.

Man förberedde en vertikal yta där man skulle borra in i berg och startsträckan mellan startgrop och berg fylldes med betong.

Trots att de förberedande arbetena nu gått med rasande fart stod man ändå i ett svårt beslut i om man kunde starta tunnelborrningen eller inte. Att borra ut och inte hinna fram innan Jul & Nyår var inget önskvärt scenario.  Då det fanns en bestämd deadline i och med Jul och Nyår samt det faktum att man nu var i den kalla perioden med minusgrader beslöts att tunneldrivningen skulle ske 24/7 med två skift. I och med tvåskift så kunde skapade man en liten marginal och beslut togs om att starta. Den första sträckan borrades och avslutades med hygglig marginal för tunnelteamen innan jul.

Arbetet med den andra sträckan återupptogs i vecka 3 efter lite välbehövlig ledighet. Nu var det riggning för 1800 ledningen. Efter montering så drevs även den med tvåskift och under den här sträckan var det vinter på allvar. Minusgrader dygnet runt och som kallast ner till – 18 grader. Men väder och temperatur till trots så borrades tunneln utan dramatik till mottagningsgropen och tunnelborren lyftes upp efter avslutat uppdrag den 10/2 2021.

 

Fakta

 • Beställare: JM Entreprenad AB
 • Entreprenadform: Underentreprenad
 • Geotekniska förutsättningar: Berg, morän, grus, lera och betong
 • Utförandetid: nov 2020-feb 2021
 • Utförda arbeten:
  •      Microtunneling Ø1600 L = 72 meter
  •      Microtunneling Ø1800 L = 117 meter
  •      Sänkbrunn 5,3 x 7,3 meter
© BAB Rörtryckning AB