• bild1
  • bild2

Stort intresse för samverkansprojekt i entreprenadform

I centrala delar av Upplands Väsby pågår nu mycket omfattande byggnationer med förtätning av bostäder samt ombyggnation av Mälarvägen som löper genom Upplands Väsby. Som en del i detta byggs även befintlig VA-infrastruktur om. Ett samverkansprojekt mellan BAB Rörtryckning och Upplands Väsby kommun i entreprenadform har skapat ett stort intresse från andra kommuner och aktörer.

Det väsentligaste VA-arbetet består i att på en sträcka av cirka 1.100 meter bygga en ny huvud spillvattenledning som dels kopplar ihop spillvattennätet på östra sidan av E4:an till Käppalatunneln, men genom sin djupa förläggning även tar upp befintligt VA samt all nybyggnation längs dess nya sträckning. När den nya självfallslednings står klar kommer en större pumpstation att rivas och man kommer också att ha byggt en mätkammare där allt spillvatten som släpps in i Käppalatunneln mäts.

På de delar där ledningen borras fram genom jordmaterial är den förlagd på 10 -12 meters djup med 5 ‰ lutning. På detta stora djup så ligger man under grundvattennivån och då hela projektet bedrivs i ett vattenskyddsområde finns det omfattande kravställningar som legat till grund till hur ledningsdrivningen utförs.

Samverkansform

Ett grundläggande krav var att man inte påverkade grundvattnet varför kombinationen microtunneling och sänkbrunnar valdes. Projektet var först ute som en totalentreprenad, men då kommunen inte fick in några anbud så gick man ut med en ny förfrågan, nu i samverkansform

– Projektet är mycket intressant och innefattar till stor del de metoder som vi har specialiserat oss inom och har lång erfarenhet av. Att det dessutom bedrivs i samverkansform ser jag som ytterligare en fördel då det kräver ett stort engagemang men också ger ett större inflytande, såväl från oss som entreprenör som för beställaren. Jag tror att detta kommer bli vanligare i framtiden , framförallt inom komplicerade schaktfria projekt, säger Magnus Tingstrand från BAB Rörtryckning. Det har funnits ett mycket stort intresse från flera omkringliggande kommuner, som dels har nya anslutningar till Käppalatunneln planerade och dels är intresserade av att bedriva projekt i samverkansform.

– Just intresset för att bedriva schaktfria projekt i samverkan är ju inget som begränsas till de omkringliggande kommunerna utan detta är ju faktiskt något som väldigt många beställare tittar på med stor nyfikenhet då det dels är brist på kompetens och utbud inom konsultleden, men det kan också vara på grund av tidsbrist eller helt enkelt att man vill åt entreprenörens kompetens i ett tidigt skede. I detta fallet så var ju det mesta faktiskt färdigprojekterat av Johan Lundberg AB som ju är nischad specialstkonsult inom schaktfritt, men i många andra fall är det inte så.

Stora utmaningar

Själva projektet är också spektakulärt med stora utmaningar.

– Käppalaverket som äger tunneln har lämnat med mycket hårda kravbilder för en anslutning mot sin tunnel vilket är helt rimligt då det är otroligt viktigt att deras verksamhet inte störs, säger Magnus Fernström, Upplands Väsby kommun.

En utmaning är hanteringen av borrkaxet, normalt sett kan det hanteras nere i tunneln med olika metoder  som pumpning eller manuell tömning av kaxfickor beroende på situation men i detta projekt  har kravet har varit att få upp det genom borrhålet.

– I det här projektet måste allt blåsas eller skruvas upp igenom hålet vi borrar som då är som längst 230 meter vilket kan skapa problem om kaxet inte kommer upp. Då skapar det en friktion mot hammare och stänger.

– Dessutom skulle vi träffa ett mål som vara 30 gånger 30 centimeter 230 meter bort i en tunnel med kärnborrningen för pilothålet vilket vi var ganska nervösa för då det inte får vara mycket avvikelse- Den styrda kärnborrningen utfördes av Besab och vi träffade ca 10 cm högt men mitt i prick sidleds, så det var kul.

Men allt har inte gått som på räls, problem har uppstått då borrkronor gått av i berget, beroende på att det var sämre berg än befarat bitvis.

– Vi har också fått ett problem med att upprymningens pilotborrkrona har ”spårat” ur i vad vi idag tror är en lerficka i berget, här är vi dock inte säkra då situationen uppstod nyligen, säger Magnus Fernström.

Schaktfritt

Hur mycket som man sparat i projektet genom att använda schaktfria metoder jämfört med schakt kan inte göras eftersom det här projektet inte var genomförbart med schakt. Just schaktfria tekniker vägs alltid in när Upplands Väsbys kommun genomför projekt.

– Ja, teknikerna gällande schaktfritt vägs in i projekt och väljs där det är mest fördelaktigt helt enkelt.

En sak som Magnus Fernström tycker har varit en insats värd att nämna är:

– Operatörerna för hammarborrningen som gjort allt för att lösa problem och komma vidare och inte gett upp.

– Överlag så tycker jag att det mesta gått mycket bra, säger Magnus Tingstrand, speciellt med tanke på de stora djupen och den utmanande geologin. Vår största prövning är berget snarare än microtunnelingen. Och just microtunnelingen är nu inne på den sista sträckan av sju. Efter att den här sträckan är avslutad skickar vi det här microtunnelgänget till Jönköping, där skall de utföra en planerad korsning av järnväg och E4:an.

– Det jag skulle vilja framhålla utöver all vår personals fina insats är det goda och produktionsinriktade klimat som råder mellan oss och beställarens representanter, Magnus Fernström (projektledare), Stefan Borg (byggledare) och Anna Sjögrund (bitr projektledare). Det kanske kan bli den fina referens som vi hoppades på när vi startade entreprenaden.

Fakta

Projekt: BAB & Upplands Väsby kommun samverkansprojekt. Ca 1 km ny ledning mot Käppalatunneln, varav 650 ca780 m microtunnling mellan sänkbrunnar och 230 m ren bergsborrning.

Tid: Projektstart December 2018 med slutmål November 2020.

Var: Upplands Väsby kommun, under Mälarvägen mellan Dragonvägen och E4:an.

Schaktfri teknik/metod: Microtunnel och hammarborrning.

Ny ledning: 230m DN600 rostfritt stål i berg, 80m DN1200 betong Microtunnel, ca 700m Dn800 betong

Något särskilt utmanande: 230m 800mm hammarborrning med en träffbild om 30x30cm i tunnel samt att kaxhantering inte tillåten i tunneldelen utan måste blåsas och skruvas baklänges. Delat entreprenadområde med annan entreprenad. Stora förläggningsdjup och djupa sänkbrunnar/spontgropar >12m.

Jan Bjerkesjö