• Styrd borrning vattendrag

Kvalitet & Miljö

Kvalitet & Miljö

Att konsekvent följa materialets väg från råvara till färdig produkt och vidare genom uppföljning under brukstiden är ett sätt för oss att verka för en bra miljö. Samma omsorg ägnar vi det miljöfarliga avfallet. Det hanteras alltid på bästa sätt och i samråd med uppdragsgivare och beslutande myndigheter. Våra medarbetare informeras kontinuerligt om gällande bestämmelser.

Kvalitetspolicy

Företagets kvalitetspolicy är framtagen på uppdrag av företagets styrelse och är ett dokument med riktlinjer avseende kvalitet och faktorer som påverkar kvaliteten. Alla inom företaget förväntas följa policyn, såväl anställda som styrelsemedlemmar. Målet med vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder. BAB Rörtryckning AB skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, produkter/tjänster och kundservice. Vårt arbetssätt skall bidra till nöjda beställare, förtroende och förstklassiga slutresultat.

Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder, därför:

 • utgår vi från vad som är bäst för kunden på lång sikt
 • är vi alltid samarbetsvilliga när det gäller våra kunder
 • visar vi upp vårt kunnande och ger ett kompetent intryck i kundens ögon
 • tillhandahåller vi säkra, tidsbesparande, lättanvända och prisvärda produkter/tjänster
 • arbetar vi alltid för att hålla uppgjorda projekttider och priser
 • att material och slutprodukten skall kvalitetsmässigt vara det som beställaren förväntar sig

En god och produktiv arbetsmiljö är en framgångsfaktor, därför:

 • arbetar samtliga medarbetare som ett lag där vetskap finns om den individuella arbetsinsatsens betydelse för helheten
 • tillgängliggörs kritisk information i syfte att arbete skall utföras med kvalitet och framgång
 • uppmärksammar och bekräftar vi framgång
 • tillser vi att rätt person är på rätt plats genom välplanerad rekrytering och vidareutbildning
 • följer vi vår värdegrund

Vår omvärldsmiljö och affärsidé kräver ständiga förbättringar i genomförandet, därför:

 • baserar vi våra beslut på fakta och mätningar
 • gör vi rätt saker i rätt tid och på rätt sätt
 • arbetar vi proaktivt med att förebygga problem och risker
 • engagerar vi medarbetare och andra intressenter i det dagliga förbättringsarbetet i syfte att öka kundtillfredsställelsen.

Miljöpolicy

Schaktfritt byggande – med minimal miljöpåverkan i fokus
En av de största fördelarna med schaktfritt ledningsbyggande är att det på ett naturligt sätt minimerar miljöpåverkan, bl.a. genom färre transporter samt att projekten kan utföras utan att ovanliggande mark påverkas. Med schaktfria metoder kan även ledningar dras under naturskyddade områden, vattendrag och nyckelbiotoper utan att miljön påverkas.

Med miljö menar vi omgivning där organisationen verkar, omfattande luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, människa och samspelet mellan dessa. Denna policy ämnar beskriva företagets miljöarbete. En av principerna är utbytesprincipen, exempelvis att sämre teknik kontinuerligt byts ut mot bättre, mer miljöanpassade. Försiktighetsprincipen ska styra val av verksamheter som innebär stora risker och kretsloppsprincipen ska följas. Här ligger principen om avfallshierarkin till grund, vilken i sin tur grundar sig på EU:s ramdirektiv för avfall.

Lagar, föreskrifter och andra krav som är tillämpliga för verksamheten skall följas. De föroreningar som verksamheten orsakar, skall ständigt reduceras och nya föroreningar skall förebyggas.

Som ett led i denna strävan skall företagets anställda såväl som underleverantörer använda material och arbetsmetoder som ger miljöfördelar. Alla medarbetare skall verka som goda miljöambassadörer och vi ställer krav på miljömedvetenhet hos våra leverantörer och samarbetspartners.

Miljö

© BAB Rörtryckning AB