• Styrd borrning vattendrag

Kvalitet & Miljö

Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

BAB Rörtryckning AB är ett företag med unik kompetens inom schaktfria anläggningsarbeten som förlägger rör och ledningar i alla former till alla användningsområden. Den schaktfria tekniken är det mest revolutionerande från 1880 till 2020 för VA-arbeten och övriga markförlagda ledningar.

BAB Rörtryckning AB skall uppfattas som ett företag med högkvalitativa produkter och tjänster som alltid skall överensstämma med specifikationer och överträffa kundens förväntningar. Det uppfyller vi genom att ha kompetent personal, styrda inköp och kvalitetsmätningar i produktionen.

Samtliga i organisationen skall vara delaktiga och tillämpa vårt ledningssystem för kvalitet i sitt dagliga arbete. Det primära kvalitetsarbetet ligger hos den person som utför det enskilda arbetet.

Samtliga i organisationen skall uppfylla ställda krav och mål samt arbeta för ständig förbättring av ledningssystemets funktion och verkan.

BAB Rörtryckning AB skall tillsätta erforderliga resurser för att upprätta, utveckla och underhålla ett effektivt ledningssystem för kvalitet.

Vi arbetar enligt standarden ISO 9001:2015 för att kontrollera och följa upp vår produktion och uppnå högsta möjliga kundnöjdhet.

Miljöpolicy

BAB Rörtryckning AB ska verka för ett långsiktigt hållbart samhälle där våra produkter och tjänster ur ett livscykelperspektiv skall ge minimal miljöbelastning.

BAB Rörtryckning AB ska genom ständiga förbättringar i vårt hållbarhetsarbete bidra till att vi kan producera högkvalitativa produkter och tjänster med minskat klimatavtryck.

BAB Rörtryckning AB ska som miniminivå uppfylla de bindande krav som berör verksamheten.

BAB Rörtryckning AB ska arbeta förebyggande för att minimera avfall genom att återanvända material och vidareutveckla produktionsmetoder.

BAB Rörtryckning AB ska i möjligaste mån ur tekniskt och ekonomisk synvinkel undvika att använda material och metoder medmiljömässiga risker till förmån för miljövänliga alternativ.

BAB Rörtryckning AB ska involvera sin personal, leverantörer och kunder i sitt hållbarhetsarbete.

Vi arbetar enligt standarden ISO 14001:2015 och följer kontinuerligt upp våra miljömål för att minimera vår negativa miljöpåverkan.

Miljö